Justismord med loven i hånd?

De som ikke leverer inn selvangivelse blir økonomisk avlivet

 • 30.000 leverer ikke inn selvangivelse hvert år
 • Mange av disse gjør det ikke pga. krise, sykdom, lidelse, depresjon, problemer i familien osv.
 • Dette er unnskyldelig grunn for ikke å levere selvangivelse etter skatteloven
 • Likevel blir det iverksatt tvangstiltak mot denne gruppen, ofte med økonomisk avliving som resultat
 • for når folk ikke fører sin sak (som en del av sykdomsbildet) må de bare ha det så godt!
Omkring 450.000 personer i Norge med psykiske lidelser lar være å oppsøke lege.. (se artikkel lenger nede). Noe av det første som skjer med et menneske i dyp krise er at vedkommende lar være å ivareta sine interesser mot det offentlige. Selvangivelse blir ikke levert inn, brev fra skatteetaten blir ikke åpnet. Likevel kan skatteyter fungere i sin jobb, holde hjulene igang i den daglige tralten. Inntil Likningskontorets straffetiltak blir for omfattende, inntil den økonomiske avliving er en realitet. Da har landet fått nok en langsiktig trygdemottaker - til en høy pris. Men heller ikke da protesterer de. Det hører til sykdomsbildet.

Vi har forsøkt å få Finansdepartementet til å endre praksis, til ikke å foreta justismord mot folk som kan ha gyldig unnskyldning, til å sjekke hvert tilfelle etter gyldig grunn før tvangstiltak iverksettes. Men departementet har vist liten forståelse og stor arroganse i saken. "Det er nødvendig med sanksjoner" skriver de, men fra 2008 er det heldigvis ikke lenger nødvendig. Dette hjelper lite de 30.000 som ikke leverer inn selvangivelse i 2007 (for 2006). Vi synes det er uanstendig og uverdig at folk som kan ha gyldig unnskyldning etter skatteloven for ikke å levere inn selvangivelse har blitt utsatt for justismord. Her har skatteetaten en ryddejobb å gjøre for sine synder de siste 10 - 20 år dersom de har anstendighet nok til det - noe vi faktisk betviler.

Kristin Halvorsen skryter av at hun ikke lenger vil tråkke på de aller svakeste, men vil ikke hjelpe dem hun allerede har tråkket på ( 5. okt 2007)

I intervju etter nytt statsbudsjett skryter Kristin Halvorsen av at 30.000 som ikke leverer inn selvangivelsen ikke lenger vil bli straffet for det - men at selvangivelsen vil bli akseptert uten endringer. Vi har flere ganger vært i kontakt med Finansdepartementet og påpekt at mange av disse ikke leverer inn selvangivelsen pga. personlig krise, og at det er meningsløst å straffe dem. Nå blir det endelig slutt med det.

Hvorfor er vi ikke imponert? Fordi de som allerede har fått iverksatt tvangstiltak fordi de ikke har levert selvangivelse pga. personlig krise ikke automatisk får ny behandling av sin sak. Dette er kanskje den aller svakeste gruppen vi har i Norge, en gruppe som IKKE taler sin sak, de protesterer IKKE mot urett, de bare forholder seg tause. Og heldigvis for finansministeren er det ingen andre media i Norge enn hvamenerpartiene.com som kjører frem denne saken på "første side" slik at hun slipper å måtte forholde seg offentlig til gamle synder.

Vi synes finansministeren burde gått igjennom saker de siste 10 - 20 år for å finne ut hvor skatte-etaten har begått overgrep mot uskyldige ofre, og rette opp elendigheten. Det er bra at overgrepene ikke vil bli gjentatt, men det er ikke bra at eksisterende overgrep får stå. Derfor er vi ikke spesielt impontert over finansminsterens innsats på dette området.


Uholdbar praksis av likningskontorer og kemnerkontorer: Skjønnslikner, gir tilleggsskatt til og bøtelegger også folk som har unnskyldelig grunn til ikke å levere selvangivelse!

Norsk byråkrati utfører, helt i tråd med gjeldenede regelverk, nådeløs økonomisk avliving av enkelte borgere. Det dreier seg om dem som av en eller annen grunn ikke makter å levere inn selvangivelsen, og som heller ikke protesterer mot overgrepet fra likningskontoret.

Her siktes IKKE til folk som lar være å levere inn selvangivelsen av ond vilje eller for å skjule sine inntekter og regnskaper, det siktes IKKE til folk med kompliserte firmatilknytninger eller kompliserte eiendomsforhold.

Det siktes til en gruppe mennesker som kan ha fobi mot skjema, mot offentlig byråkrati, mot regnskap, folk som av en eller annen grunn ikke makter å gjennomføre den enkle, lovpålagte plikt det er å levere inn selvangivelsen. Det kan være folk i krise eller folk med psykiske eller sosiale problemer. Det kan være folk som ikke takler skilsmisse, sykdom eller annen kraftig påvirkning. Det kan være mennesker som ellers fungerer helt utmerket i samfunnet, dyktige arbeidstakere i gode stillinger, flinke forsørgere, gode naboer. Men akkurat på dette ene området har de et handicap. Og det blir fatalt for dem.

Det er flere forhold som kjennetegner dem som pga. personlig krise ikke leverer inn selvangivelsen og får straffetiltak mot seg:

 • de svarer ikke på korrespondanse fra Likningskontoret. (De som vil unndra seg skatt kommer alltid med kreative svar)
 • de reagerer ikke på tvangstiltak fra likningskontoret selv om det setter dem i en umulig økonomisk situasjon
 • de har ikke firma, men er vanlige lønnsmottakere med enkel økonomi
 • de har ingenting å tjene på ikke å levere selvangivelse, bare alt å tape
 • likningskontoret har full oversikt over deres økonomi, kanskje bedre enn dem selv
 • de har normal inntekt (det kan se ut som skatte-etaten utviser forskjellsbehandling og skjermer dem som går på trygd)


Fra neste år kan det være slutt med masse-justismord fra skatte-myndighetene ( 24. jan 2007)

Fra neste år skal bare de som gjør endringer levere selvangivelsen. De andre behøver ikke levere - og slik gi aksept på at selvangivelsen er korrekt forhåndsutfylt. Og dette er en god nyhet. I 2006 unnlot ca. 30 000 skattebetalere av forskjellige årsaker å levere selvangivelsen, og det er disse som først og fremst vil tjene på at leveringsplikten fjernes. Folk faller ofte utenfor på grunn av sykdom, depresjoner eller andre personlige problemer. Og da får de skjønnslikning, tilleggskatt, bot og kanskje fengsel.

Det myndighetene ikke erkjenner er at svært mange mennesker ULOVLIG har blitt utsatt for tvangstiltak fra skatte-etaten, tvangstiltak som fullstendig kan ha avlivet dem økonomisk og gjort dem til varige trygdemottakere. For myndighetene vet at noe av det første som stopper opp hos folk i en krisesituasjon eller depresjon er nettopp å levere selvangivelsen og svare på brev fra myndighetene. Men fordi det skyldes krise eller depresjon har de derved gyldig unnskyldning etter likningsloven til ikke å levere selvangivelsen. Problemet er at de mangler rettsikkerhet i forvaltningen. For i forvaltningen er du skyldig inntil du har bevist at du er uskyldig. De vi snakker om her bryr seg ikke engang om å bevise sin uskyld, dermed har de tapt.

Når sakene så kommer for retten og skatte-etaten krever domfellelse, bot og fengsel, burde bevisbyrden være motsatt: at retten stilte krav til skatte-etaten om å bevise at skatteyter var skyldig etter skatteloven. Dette har IKKE skjedd. Det betviles om det er holdbar juss å domfelle uskyldige folk som ikke bryr seg med å bevise sin uskyld etter skatteloven.

Hva med dem som har vært utsatt for justismord ? Myndighetene på gå igjennom gamle saker på ny!

Såvidt vi forstår har myndighetene ikke noe ønske om å se omigjen på alle de sakene der de lovstridig har bidratt til økonomisk avliving av folk i krise - og slik har maksimert deres krise på en uansvarlig og uverdig måte. Det enkleste for myndighetene blir å tie saken i hjel - og i motsetning til nordsjødykkerne vil ofrene ikke protestere. De vil ikke føre sin sak, de vil ikke gå til advokat eller media, de vil ikke si ett ord. Men det vil hvamenerpartiene.com. Vi krever at myndighetene går igjennom alle saker der manglende innlevering av selvangivelse har ført til tvangstiltak de siste 20 år FOR Å GJØRE OM de saker der skatteyter har unnskylding etter skatteloven til ikke å levere inn og det er gjort FEIL. Livskrise, fobi, depresjon osv. er slik gyldig unnskyldning. Vi har imidlertid ingen tro på at dette vil skje, selv med en finansminister fra SV. Og det beklager vi stort. For her er det beviselig gjort en urett mot mange, og noen burde være stor nok til å ta ansvaret for det - dersom det finnes et verdisyn for slikt.

Snart kan du slippe selvangivelsen (dagbladet.no 09.01.07)


Kvinnelig Oslo-lærer dømt til betinget fengsel og bot på 30.000 for ikke å ha levert selvangivelse ( 6. jan 2007)

Det er Dagbladet som skriver dette i dag i en notis på side 10. Kvinnen (66) forklarer at hun ikke har levert selvangivelse siden 1998 fordi hun aldri åpner posten. "Det skyldes at jeg er og har vært deprimert", sier kvinnen. Læreren er tidligere ilagt en bot på 45.000 kroner for ikke å ha levert selvangivelsen for 2001. Hun har aldri førsøkt å få behandling for problemet, og hun har heller ikke forsøkt å forklare likningsmyndighetene problemet, for eksempel ved å levere en legeerklæring.

Dommen denne gangen gjelder inntektsårene 2002 til 2004. En representant for Oslo Likningskontor forklarte som vitne i retten at de har som praksis å anmelde denne type forhold tredje gang en skatteyter ikke leverer selvangivelse. Dommerne legger i straffeutmålingen formidlende vekt på kvinnens fobi mot åpne posten. Betaler ikke kvinnen boten, blir det fengselsstraff i ti dager, skriver Jørgen Tangnes i Dagbladet.

Dommen er feil

Ikke bare viser denne saken hvor unødvendig ubarmhjertig og nådeløs skatteetaten er, men i tillegg er dommen feil. For når det finnes "unnskyldelige forhold" for ikke å ha levert selvangivelsen, skal det ikke ilegges straff. I stedet skal kvinnen liknes på ny for de siste 10 år på en måte som ikke gir henne ekstra kostnader, og hun skal ha tilbake de penger likningskontoret har trukket for mye i skjønnslikning og tilleggsskatt, samt eventuelle bøter.

Fordi det ligger i sakens natur at hun aldri vil bruke krefter på å bevise sine unnskyldelige forhold, må likningsetaten pålegges motsatt bevisbyrde i denne saken: For å få medhold av retten, må etaten bevise at hun eventuelt ikke har noen unnskyldelig grunn. Det betyr at hun beviselig må ha forsøkt å føre likningsetaten bak lyset for å få egen vinning av det. Vanligvis i slike tilfeller har skatteyter en ordnet økonomi som likningsetaten kjenner meget godt til, og skatteyter har bare alt å tape på ikke å levere inn selvangivelsen sin innen fristen. Det er bemerkelsesverdig at ikke Oslo Likningskontor kan se at kvinnen har gyldig "unnskyldelig forhold" etter likningsloven til ikke å levere inn selvangivelse.

Systemfeil i skatteetaten

Vi har tidligere forsøkt å påpeke at skatte-etaten har systemfeil når det gjelder folk som av personlige forhold ikke orker å levere inn selvangivelsen. Etaten (fra saksbehandler til finansminister) stiller seg fullstendig avvisende til problematikken, med det resultat at mange tusen svake mennesker blir økonomisk drept hvert eneste år. Hvamenerpartiene.com håper at Dagbladets fokusering på saken kan få slutt på denne forrykte og umenneskelige praksisen. Det er skremmende når byråkratiet jobber mot folket det skal tjene, istedenfor for folket.


Finansdepartementet vil fortsette med sine justismord (28.mai 2006)

Vi sendte et brev om dette til finansministeren 26. april 2006
der vi ba om at etaten måtte endre praksis overfor dem som ikke leverer inn selvangivelsen pga. personlig krise.

Svar fra finansministeren datert 22. mai (word dokument) synes ikke se noen grunn til å endre på dagens praksis.

Det ser ikke ut som om departementet helt har fått med seg at dette dreier seg om folk som allerede har en unnskyldelig grunn etter loven til ikke å levere inn selvangivelsen, men at ingen får dette med seg fordi de nettopp IKKE sier fra til noen. Det dreier seg altså om forvaltningsmessige justismord. Det gjelder slik vi ser det å finne ut om noen har unnskyldelig grunn FØR man avliver dem økonomisk, istedenfor å avlive dem uten å sjekke. Her mangler fortsatt et verktøy til å kontrollere om etaten gjør rett når den slår til, med tanke på å forhindre ytterligere skade og store omkostninger for samfunnet.


Også innsatte har problemer med å levere selvangivelse, kan oppnå straffeskatt på mange hundrede tusen kroner i løpet av en soning (18. april 2006)

Det var Dagsnytt radio som tok dette opp i morges. Mange fanger som omsider kommer ut av fengsel, kommer ut med straffeskatt (skjønnslikning + tilleggsavgift + omkostninger + gebyrer for utleggsforretninger) på mange hundrede tusen kroner fordi de ikke har levert inn selvangivelse mens de satt inne. For en gangs skyld ser det ut til at byråkratiet er i stand til å innse at dette er for dumt. Derfor vil det for denne gruppens del bli iverksatt tiltak som hindrer økonomisk avliving slik at de kan få en reell mulighet til å komme seg på beina etter endt soning.

Men idiotien skal fortsatt få ramme vanlige folk med vanlige personlige kriser - mange tusen mennesker årlig. Ansvarlig for idiotien er finansdepartementet. Vi har forsøkt å ta dette opp med departementet, men opplevde at departementet ikke er tilsnakkendes. Kanskje oppmykingen av "fangebehandlingen" kan være tegn på en ny giv?


Nå blir det ennå dyrere å betale for seint - dette er tvilsom politikk som rammer de svakeste (29. nov. 2005)

Ifølge nrk.no i dag har 165 000 nordmenn inkassokrav mot seg i øyeblikket. Unnlater du å betale en småregning på noen få hundrelapper, og heller ikke betaler etter at kravet har gått til inkasso, kan du til slutt ende opp med å måtte betale over 7000 kroner. Staten stikker av med over halvparten av dette beløpet. Går regningen til namsmannen, legger staten til et gebyr på 4042 kroner, uansett hvor stor eller liten regningen er i utgangspunktet. I 2003 var rettsgebyret 2200 kroner.

Det er helt åpenbart at Finansdepartementet ennå ikke har innsett at de som trenger søke hjelp mest, er de som gjør det minst. Derfor blir dette bare ennå en spiker i kisten til alle de som burde søke hjelp - men av en eller annen grunn ikke gjør det. Vi kan ikke glede oss over at Staten får inntektene av disse gebyrene.

Dyrere å betale for sent (nrk.no)


Skatteekspert og økonomiprofessor Terje Hansen anbefaler at det blir opprettet et skattesenter for fattige og ressurssvake. (18. okt. 2005)

Skattesystemet er så komplisert at det bare er de ressurssterke, de med store inntekter og formuer, som vil kunne manøvrere gjennom det, sier Terje Hansen til Bergens Tidende. De som ikke har råd til slik hjelp, de som ikke kjenner skattesystemet godt nok til å mestre en eventuell konflikt med skattemyndighetene, risikerer å sitte igjen med svarteper.

Les hele saken i bt.no her


Skattetatens nådeløse praksis rammer mange som er psykisk syk (21. sept. 2005)

Hver fjerde voksne nordmann blir psykisk syk, viser undersøkelser gjort av Psykiatrisk institutt ved Universitetet i Oslo. Mange kommer ikke inn i pasientkøen i det hele tatt. Omkring 450.000 personer i Norge med psykiske lidelser lar være å oppsøke lege. Tallene er basert på en kartlegging i Helse Øst og undersøkelser i Nederland, Australia og USA. "Dette er enormt mye, og man kan nesten ikke kan tro det," sier professor Per Høglend som har utredet tallene.

Vi har indikasjoner på at skatteetatens nådeløse praksis i stor grad rammer folk som allerede ligger nede. For av de 30.000 mennesker som årlig ikke leverer inn selvangivelse, er det en stor del som ikke gjør det simpelthen fordi livet er blitt for vanskelig. Og med skjønnsligning, tilleggskatt og påleggstrekk på toppen av en livsituasjon i vranglås går livet fra å være vanskelig til umulig.

Vi var i kontakt med Finansdepartemenet for halvannet år siden, og fikk et svar som virket like arrogant som UD i begynnelsen av tsunamien. Her var ingen forståelse for at manglende selvangivelse kunne være et symptom på problemer, ikke noe rom for romslighet. Vi vil derfor fremlegge saken for helseministeren og se om det er mulig å få noe fornuft inn i Finansdepartementet den veien allerede før den nye regjeringen trår til.

Og det er to tiltak som nå må iverksettes umiddelbart:

 • at ingen blir straffet for ikke å levere inn selvangivelse før myndighetene har forvisset seg om at det ikke dreier seg om psykisk sykdom eller en vanskelig livssituasjon. Dette er trolig også samfunnsøkonomisk lønnsomt.
 • gjennomgang av alle dem som er blitt utsatt for tvangstiltak de siste 10 - 20 år for å forsøke å rette opp der det er gjort uberettiget.

Hver fjerde nordmann psykisk syk (nrk.no)


Hvor mange ?

Totalt er det rundt 30.000 mennesker som ikke har levert inn selvangivelsen for 2004, som etter regelverket blir skjønnsliknet og ilagt tilleggskatt. Det er grunn til å tro at en stor del av disse ikke leverer selvangivelsen pga. psykiske eller sosiale problemer, forhold som klart er unnskyldelig også iht. til dagens regelverk. Problemet er at de selv ikke protesterer og ber Likningskontoret stoppe galskapen, og ingen andre stiller opp for dem.

For hva gjør så likningskontoret? Jo, de setter i gang sin langsomme kvern, de iverksetter sine tiltak og sørger for at den det gjelder langsomt avlives økonomisk over et tidsrom på flere år. Med loven i hånd og med liv på samvittigheten.


Foreldelse rammer mange som blir økonomisk avlivet av skatte-etaten ( 29. aug. 2005)

Ikke bare blir mange mennesker avlivet av skatte-etaten fordi de slutter å levere inn selvangivelse pga. personlige problemer. Det viser seg at mange som omsider søker hjelp, opplever at skatte-etaten nekter å behandle sakene pga. foreldelse.

Det er skattebetalerforeningen som opplyser dette til hvamenerpartiene.com. De har erfaring for å hjelpe folk på fote igjen, ofte etter mange års elendighet. Så ser de at dersom "offeret" hadde fått hjelp tidlig i prosessen, ville de fått tilbake penger som urettmessig var trekt. Men fordi de ofte kommer sent inn i prosessen (det er en del av problemet at ofrene ikke søker hjelp), benytter skatte-etaten seg av foreldelsesfristene som politikerne har gitt dem.


Systemfeil i Finansdepartementet, arrogant ledelse vil ikke endre regelverket som tar livet av folk ( 3. aug. 2005)

To ting skriker mot oss når vi ser offentlig saksbehandling der folk i vanskelig livssituasjon blir avlivet ved at Likningskontorene (iflg. sitt regelverk) skjønnsligner og ilegger tilleggskatt for mennesker som av en eller annen grunn er i en så vanskelig livssituasjon at de ikke lenger klarer å levere inn selvangivelsen.
 • det foreligger en systemfeil som strekker seg over hele spekteret av saksbehandling
 • de som er ansvarlig for feilen utviser samme arroganse som vi så UD hadde under tsunamikatastrofen
Vi har hatt denne saken fremme siden høsten 2003, og vet nå at det finnes saksbehandlere i systemet som ser galskapen og forsøker å hjelpe ofrene. Dessverre er dette er unntaket, ikke regelen. Regelen er nådeløs avliving som bygger på en systemfeil vi finner fra toppen (ansvarlig er statsminister Bondevik og finansminister Foss) og hele veien ned på "gølvet" på likningskontorene. Dette er galt, skammelig, unødvendig og på lang sikt kostbart for samfunnet. Nå må det ta slutt.

Feil kan alle saksbehandlere gjøre. Men å utvise utilbørlig arroganse og nekte å rette opp en systemfeil er utilgivelig. Tre ting må nå gjøres umiddelbart:

 • Det må øyeblikkelig settes krav til skatteetaten at ingen blir skjønnslignet og gitt tilleggsskatt før man har forvisset seg om at årsaken til manglende innlevert selvangivelse ikke skyldes personlige problemer
 • Det må settes ned en uavhengig kommisjon som går gjennom alle dem som er blitt skjønnslignet de siste 20 årene slik at skadene kan rettes opp der manglende innlevering av selvangivelsen er unnskyldelig og der "straffen" er uberettiget
 • Regelverket må endres slik at vi slipper flere uverdige økonomiske avlivinger utført i ly av et regelverk
Det er enkelt å lage et regelverk som ivaretar folk også når de er "nede".
Det er enkelt å finne en god løsning på dette "problemet".
Det er enkelt å finne tilbake til dem som er økonomisk avlivet de siste 20 år.
Det er fullstendig utilgivelig å fortsette etter dagens ondsinnete regelverk.


Unntaket: Lier og Molde (BT 30. juli 2005)

Bergens Tidende skriver i dag om Lier kommune og Molde der likningsmedarbeidere oppsøker dem som ikke har levert inn selvangivelsen og tilbyr dem hjelp og rådgivning istedenfor å avlive dem.

"Hvert år er det nesten 30.000 skattytere som ikke leverer selvangivelse. Svært ofte er årsaken psykiske eller sosiale problemer, og manglende hjelp til å overkomme slike problemer. Hvis flere kommuner fulgte Moldes og Liewrs eksempel, ville livet blitt lettere for et stort antall mennesker. Det er dessuten godt mulig at samfunnet i det lange løp ville tjent på en slik ordning." skriver BT's leder.

Kvinne leverte ikke inn selvangivelse i tre år og ble skjønnslignet. Da hun fikk hjelp, fikk hun 100.000 kroner tilbake på skatten (Drammens Tidende)


Avlivingen slik det vanligvis skjer

Først kommer varslene, de blir ikke åpnet engang. Så kommer skjønnslikningen - tiltross for at likningskontorene har bedre oversikt over økonomien tik odfrene enn dem det gjelder. I tillegg til skjønnslikning kommer tilleggsskatt. Så kommer kravene - som ikke blir betalt men havner i bunken med uåpnet korrespondanse fra Likningskontor og Kemner. Og renter, saksomkostninger og gebyrer gjør at de opprinnelige kravene kan bli mangedoblet bare på noen få år. Det som var mulig å betale før blir en umulighet nå. Deretter tas pant i eiendom, evt. foreldres eiendom (fremtidig arv), og tilslutt iverksettes tvangsinndriving av penger fra lønn eller trygd.

"Offeret" protesterer ikke, det er jo hans eller hennes egen feil. "Offeret" søker heller ikke hjelp, tar ikke de få telefonene som kunne løst problemet, snakker ikke om saken til noen, ikke engang de nærmeste, men lever som om intet hadde skjedd.

Kemnerkontoret sjekker trolig ikke om vedkommende har tilbake nok å leve for (slik de skal etter loven), eller om trekkene vil velte betjening av annen gjeld. Resultatet er manglende evne til å betjene huslån, husleie, strømregninger osv. med tilhørende tvangssalg av hus, utkastelse av leilighet, avstenging av strøm, skilsmisse, fortvilselse og kanskje selvmord.

Og alt skjer i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Alt er helt juridisk korrekt. Likevel vil vi påstå at dette er en praktisering vi ikke kan leve med. Dette er unødvendig økonomisk avliving. Dette er en sak forvaltningen og politkerne må ta fatt i umiddelbart.


Tre kjennetegn på et "offer" som blir skjønnsliknet i senk fordi de ikke har levert inn selvangivelsen (3. juli 2005)

Skatte-etaten har pålegg om å ilegge skjønnslikning (30% tilleggsskatt) på dem som ikke leverer inn selvangivelsen. Dette ble innført av statsminister Bondevik, men med klar beskjed at det skulle skje med varsomhet. Istedenfor er det blitt regelen (også der det ikke er berettiget), noe som er utilbørlig og kanskje ulovlig.

Det viser seg at det er tre ting som kjennetegner dem som bare trenger litt hjelp, som har en sperre mot å levere inn selvangivelsen. En slik sperre gjør at "forseelsen" kan betraktes som unnskyldelig, og skjønnslikning er ikke berettighet.

 • de svarer ikke på korrespondanse fra Likningskontoret. (De som vil unndra seg skatt kommer alltid med kreative svar)
 • de reagerer ikke når de får skjønnslikning eller når det blir iverksatt påleggstrekk på lønna, selv om dette medfører mindre utbetalt enn eksistensminimum (de klarer ikke å betale husleie osv.)
 • de har ikke firma, men er vanlige lønnsmottakere eller trygdete med oversiktlig økonomi som likningskontoret har full kjennskap til
Igjen er det viktig å erkjenne at dette ikke er kjeltringer eller folk som er fast bestemt på at de ikke faen skal levere inn selvangivelsen. Tvert imot er eneste "synden" de gjør at de utsetter det til i morgen - hver dag. Tilslutt har de fortrengt hele saken. Og brevene fra likningskontorene vil de også ta fatt i ... i morgen. Før de vet ordet av det er de økonomisk avlivet. Og selv det protesterer de ikke mot.


Finansdepartementet redegjør

Les kommentarer fra finansdepartementet her (23.mars 2004)

Her skriver departementet bl.a.:
"Anmeldelsespraksis viser at det i første rekke er de grove unndragelsessakene som anmeldes; saker som dreier seg om unndragelser av betydelige skatte- og avgiftsbeløp og unndragelser som er planmessig gjennomført."

Vi er usikker på om dette er riktig. Våre kilder beretter om mange mennesker som ville tjent stort på å ivareta sin plikt å levere inn selvangivelse. Likevel går de i "vranglås" og makter ikke gjøre sin plikt - og blir økonomisk avlivet istedenfor å få hjelp. Det ligger i sakens natur at disse folkene ikke slåss for sin egne sak. Derfor taper de noe så dugelig - og det er ingen som stiller opp for dem i det hele tatt.

Det er for disse det må være mulig å kreve en motsatt bevisbyrde: Ikke tillate at de blir økonomisk avlivet før man har undersøkt om det er skattesvindlere eller folk som bare trenger litt hjelp. Dessverre er ikke myndighetene i stand til å gi rom for denne tanken.
Red. hvamenerpartiene.com


Dramatisk økning i antall utkastelser (1.des. 2004)

Spesielt i storbyene opplever namsmennene dramatisk økning i antallet utkastelser. Det er ikke lenger psykiatri / rusbruk som er årsak til utkastelsene, men de synes i større grad å ramme "vanlige folk", spesielt fraskilte menn under 45 år. Det er dagsnytt radio som melder dette. Mens regjeringen søker å redusere antallet, er virkeligheten motsatt: antallet øker. Det er kommet inn over 300 flere begjæringer om utkastelser i Oslo hittil i år, enn på samme tid i fjor.

751 personer ble satt på dør i første halvår, iflg. nrk.no
Hovedmålet er å redusere antall utkastelser i de tre bydelene, skrev Sosial og Helse-direktoratet i mai 2004


Regjeringens forslag til økning av statens inkassogebyrer smaker dårlig i KrF (7. nov. 2004)

Forslaget, som er godt gjemt i statsbudsjettet, innebærer at fattige som tjener mindre enn 150 000 kroner i året, vil betale ca. 260 millioner kroner i inkassogebyrer til statens neste år.

Vi konstaterer at det er flere måter å foreta økonomisk avliving av de svakeste. Denne gangen uttrykker selv Krf "bekymring" over vedtaket. Partiets justispolitiske talsmann, Finn Kristian Marthinsen, er ikke særlig glad for dette forslaget fra Bondeviks regjering. Det er aldri for sent å snu.

Opprør mot økt inkassogebyr (dagbladet.no)
Det er dyrt å trå feil (dagbladet.no)


Politiet og skatteetaten endrer praksis: kjempeforelegg til personer som ikke leverer selvangivelse (7.mars 2004)

Dersom du ikke leverer inn din selvangivelse (selv om Likningskontoret er eneste instans som har oversikt over din økonomi) blir du ikke bare ilagt tilleggsskatt. Du blir anmeldt og bøtelagt, og politiet og skatteetaten forsøker å legge tilleggsskatten inn i boten.

Saken har en bråte tvilsomme prinsipielle sider og hører hjemme i høyesterett. Dette er en praksis som på det nærmeste må kalles for "overkill", å kriminalisere et problem som neppe hører inn under påtalemakten i det hele tatt. Det er meget beklagelig at en sterk etat får herse med svake folk på denne måten. Vi antar dette skjer uten politikernes vitende, i hvert fall dem som bruker ordet "verdi" i sitt valgprogram.

Les hele saken i Dagbladet her


Gjelder mange mennesker

Vi har ikke nøyaktige tall over hvor mange dette gjelder i Norge, og vi vet ikke om det er gjort noen undersøkelse på saken. Ved henvendelse til Bergen Ligningskontor (sept. 2003) får vi opplyst at 3 - 4.000 av 170.000 personlige skatteytere IKKE leverer inn selvangivelsene.

Der Bergen Likningskontor vet at det dreier seg om eldre mennesker eller sosialklienter og har oversikt over personens økonomi, ilegges ikke tilleggskatt. Av de 3-4.000 er det ca. 1.000 som ilegges tilleggskatt. Noen blir i tillegg skjønnsliknet. Hvor mange som bare i Bergen havner i økonomisk uføre fordi de ikke makter å levere inn selvangivelsen og blir økonomisk avlivet slik dette nettstedet påstår vites ikke, men vi våger å tippe på at 10% eller 100 personer rammes bare i Bergen. I så fall er det 100 personer for mye.

På landsbasis

Det kan se ut som om 0,5% av personlige skatteytere får tilleggskatt og mulighet for skjønnslikning fordi de ikke leverer inn selvangivelsen. Dersom tallene fra Bergen skulle gjelde hele landet utgjør dette trolig 50.000 mennsker. Hvis 10% av disse blir "økonomisk avlivet" uten å ta opp sin sak slik dette nettstedet frykter, dreier det seg altså om 5.000 mennesker i dette landet som blir økonomisk avlivet - istedenfor å få hjelp.

Vi mistenker scenarier har forekommet der uvitende mor og unger er hjemme når det ringer på døren og de besøkende sier: "Det er vi som har kjøpt huset på tvangsauksjon ... vi vil gjerne ta en titt."


Info fra skatte-etaten

"HAR DU IKKE LEVERT SELVANGIVELSEN ? Leverer du ikke selvangivelsen før likningen legges ut, eller har glemt å skrive under, regnes selvangivelsen som "ikke levert". Da kan formue og inntekt fastsettes ved skjønn, og du må betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten utgjør vanligvis 30 prosent av skatten. Du kan heller ikke kreve å få behandlet en eventuell klage." (uthevet av red.)
Link til saken hos skatteetaten http://www.skatteetaten.no funker ikke lenger.


Mulig oppmykning av regelverket på gang

Fra skattenett sine sider (ikke datert)

Pressemelding fra Tilleggsskatteutvalget, Finansdep. (ikke datert)

Dette synes å være et lite skritt på rett vei selv om tidspunkt for gjennomføring ikke oppgis. Det sier ingenting om alle dem som allerede er i kverna og holder på å gå under. Vi snakker her om uskyldige mennesker som ganske enkelt trenger litt hjelp, og det synes ikke som byråkratiet har forstått dette. red.anm.


Hva kan gjøres ?

 • Likningskontorer og kemnerkontorer må beordres øyeblikkelig å stoppe alle straffetiltak midlertidig og sjekke om dem det gjelder kan falle inn under en gruppe som ganske enkelt trenger hjelp.
 • Det sørges for at folk som ikke har levert inn selvangivelser de siste 10 år får oppnevnt en saksbehandler enten på sosialkontor, trygdekontor, arbeidskontor, likningskontor eller hos helsevesen. Saksbehandler skal ivareta deres behov for en anstendig behandling i systemet og gi likningskontor og kemnerkontor begrunnelse for at straffetiltak IKKE settes i verk.
 • Det åpnes for at saker via saksbehandler kan påklages og behandles på ny UTEN kostnad eller gebyr for dem det gjelderfor de siste 10 år. Det innebærer at all skjønnslikning, tilleggsskatt, forsinkelsesavgift, alle innbetalte renter, gebyrer, omkostninger osv. tilbakebetales til dem som har vært utsatt for slik virksomhet dersom det kan ansees som unødvendige tvangstiltak og øknonomisk avlivingsforsøk uten særlig grunn.
 • Det settes igang en utredning for å registrere omfanget av problemet og undersøke nærmere et mindre utvalg "ofre" for å dokumentere resultatet tiltakene har hatt for dem. Undersøkelsen bør konkludere i en vitenskapelig rapport innen ett år.
 • Det lages et nytt regelverk der man sikrer at det ikke er mulig å ta livet økonomisk av folk på denne måten. Dette gjelder spesielt der det er åpenbart at likningskontoret har bedre oversikt over skattebetalerens økonomi enn ham selv, og der det ikke finnes kompliserte eiendoms- eller firma-forhold.

De tre første punktene kan iverksettes umiddelbart, de to siste punktene vil sikkert ta et års tid eller to. Det viktigste nå blir å forsøke å berge dem som har vært utsatt av tvangstiltak over flere år før de når bunnen.


Må vi ha straffetiltak ?

Byråkratiet mener man er avhengig av straffetiltak som sørger for at lover og regler etterleves. Likevel tror vi at likningskontorer og kemnerkontorer vil overleve dersom regelverket mykes opp slik at vi ikke avliver folk økonomisk i utrengsmål. I dag har ikke likningskontorer og kemnerkontorer noen hjemmel noe sted til å være romslig selv der de forstår at dette behøves. Det må de få. Straks.